Министарство правде Републике Србије
Услуге

Захтев за обештећење лицима неосновано осуђеним и неосновано лишени слободе

Корисници услуга: Грађани

Надлежна службаОдсек за пружање стручне помоћи грађанима 

Начин подношења захтева/молбе: Захтев са додатном документацијом

Услови/образложење

Захтев се разматра на заказаној седници комисије

(секретар заказује комисију у договору са председником, када се комплетира довољан број предмета за одлучивања)

Комисија разматра захтеве који су поднети Министарству по овом основу, секретар комисије води записник који потписују сви чланови комисије, извештај који саставља секретар који садржи податке о предметима којима је комисија одлучивала у току месеца и годишњи извештај

Документација:  

Захтев (у 2 примерка како би 1 задржали за себе као доказ да је предметни захтев предат органу), Документа којима се поткрепљују наводи из захтева (решење правосудног органа, оригинал или оверена фотокопија), фотокопија личне карте.

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: /

Накнада: /

Рок за одговор:  рок за решавање је 90 дана од дана подношења захтева (комисја је дужна да донесе одлуку)

Контрола рока: /

Правни оквир: Законик о кривичном поступку (СГ РС 72 /11, 101/11, 121/12,32/13 и 45/13)

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)