На основу чл. 54. и чл. 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исп., 83/05-исп., 64/07, 67/07- исп., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. став 1, чл. 18. став 2, чл. 19. став 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6041/2018 од 28. јуна 2018. године, Министарство правде оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст конкурса.