I О Оперативном плану за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Израда и усвајање Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика предвиђена је Ревидираним акционим планом за Поглавље 23, усвојеним 10. јула 2020. године, у активности 2.1.1.1. Оперативни план представља једну од активности чијом ће се реализацијом испунити део захтева постављених у прелазним мерилима Европске комисије, које чине саставни део Ревидираног акционог плана за Поглавље 23. Оперативни план ће потврдити чврсто опредељење Републике Србије ка већ спроведеним реформама у области превенције и репресије корупције и њихове консолидације у правном систему Републике Србије, постављајући јасан пут у креирању и развоју антикорупцијских политика у областима од посебног ризика.

Основни задатак Радне групе за израду Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика је израда текста Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

 

II ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

1. Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор до 5 (пет) организација цивилног друштва чији ће представници бити предложени на именовање министру правде за чланство у Радној групи за израду Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

2. Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које из перспективе превенције корупције делују у некој од следећих области:

1. Царине

2. Локална самоуправа

3. Приватизација

4. Јавне набавке

5. Полиција

 

3. Право учешћа на Јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије које делују у некој од области утврђених овим јавним позивом.

III КРИТЕРИЈУМИ

Оргaнизaциjе цивилнoг друштвa које се кандидују морају испуњавати следеће критеријуме:

1.      да су уписaне у рeгистaр нajмaњe годину дана прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa;

2.      да актом о оснивању или статутом имају утврђене циљеве у некој од области наведених у тачки II Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ);

3.      да поседују пројектно искуство и експертизу у областима наведеним у тачки II Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ), у последње 3 (три) године;

4.      пожељно је да поседују искуство у координацији, комуникацији и сарадњи са другим организацијама цивилног друштва, односно чланице су мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва;

5.      пожељно је да поседују претходно искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне и покрајинске управе и локалне самоуправе, у последње 3 (три) године.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Oрганизације цивилног друштва дужне су да доставе следеће доказе:

·      попуњен Пријавни формулар (Анекс 1 – Пријавни формулар)

·      листу пројеката које је организација реализовала, односно листу публикација које је објавила у областима наведеним у тачки II Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ), у последње 3 (три) године (Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима; Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама);

·      Фотокопију статута удружења, страница на којима се јасно могу видети статутарни циљеви удружења.

·      пожељно је доставити доказ о чланству у мрежи или другој асоцијацији организација цивилног друштва (уговор, меморандум о сарадњи, потврда мреже или друге асоцијалције и сл.);

·      пожељно је доставити доказ о искуству у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи јавне управе, у последње 3 (три) године (списак радних тела са приложеним копијама решења/одлука о именовању, записника са сатанака, потврдама надлежног органа и сл.).[2]

V РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 24. децембра до 11. јануара 2021. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs сa нaпoмeнoм:  Оперативни план за спречавање корупције у  областима од посебног ризика - кандидатура за чланство у Радној групи“.

VI ПОСТУПАК ИЗБОРА

За потребе припреме и спровођења поступка избора, као и самог Јавног позива, формирана је Комисија за избор организација цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика, која је састављена од представника Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Министарства правде.

Формирана Комисија дужна је да најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава донесе Одлуку о предлогу организација цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика. (у даљем тексту: Одлука). Одлука, као и сам Јавни позив, објавиће се на званичној интернет страници Министарства правде и биће достављена подносиоцима пријава на Јавни позив електронским путем.

Изабране организације цивилног друштва дужне су, да у року и на начин предвиђен Одлуком, доставе своје кандидате за члана и заменика члана у Радној групи за израду Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

Именовање изабраних чланова и њихових заменика извршиће министар правде.

Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити Милени Недељков из Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, на е-mail адресу milena.banovic@minljmpdd.gov.rs   или телефоном на 011/313-09-72.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Министарство људска и мањинска права и друштветни дијалог и Министарства правде  нису у могућности да изабраним представницима организација цивилног друштва обезбеде накнаду за рад нити да сносе трошкове њиховог доласка и одласка са састанака Радне групе.

2. У циљу подстицања равномерне територијалне заступљености организација цивилног друштва у процесу селекције додатно ће се вредновати пријаве организација цивилног друштва са седиштем изван главног града.

Наведено опредељење представља искључиво меру афирмативне акције и ни на који начин није усмерено на дискриминацију подносилаца пријава који не спадају у наведену категорију.

3. Учешћем на Јавном позиву подносиоци кандидатуре пристају да се подаци које достављају у оквиру својих пријава обрађују искључиво за потребе процеса избора предвиђеног овим позивом.

4. Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

1.      Анекс 1 – Пријавни формулар

2.      Анекс 1 – Образац о реализованим пројектима

3.      Анекс 2 – Образац о објављеним публикацијама