Министарство правде Републике Србије
Испити > Испит за извршитеља

Накнада за полагање испита

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање испита за извршитеља и доказ о уплати републичке административне таксе.

Накнада за полагање испита за извршитеља износи 11.800,00 динара.

Наведени износ се уплаћује на рачун 840-30985845-21, модел 97, позив на број одобрења 4410310AR00360742321, сврха уплате: Накнада за полагање испита за извршитеља, прималац: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд.

Накнада за полагање испита за извршитеља - пример уплатнице

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Пријава за полагање испита за извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 250,00 динара за подношење пријаве, а у износу од 430,00 динара за одлуку по пријави за испит. Укупан износ таксе од 680,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Испит за извршитеља - административна такса - пример

Величина: 0.03 MB
Преузимање