Правосудни испит

Корисници услуге: Дипломирани правници држављани Републике Србије, држављани других држава уколико је приправнички стаж обављен на територији Републике Србије

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/пријаве: Образац захтева, прилози (пошта, лична достава на писарници)
Услови полагања:  

Правосудни испит може полагати лице које је дипломирало на Правном факултету и које је после завршеног правног факултета стекло радно искуство на пословима правне струке и то:

- две године у суду, јавном тужилаштву, јавном правобранилаштву и адвокатури;

- три године у органу за прекршаје, другом државном органу, органу територијалне аутономије и локалне самоуправе;

- четири године у предузећу, установи или другој организацији.

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд, Правни фалултет у Београду (полагање писменог дела испита)

Такса: 330,00 динара (Републичка административна такса)

Накнада: 17.160,00 динара

Рок за одговор: Захтев се подноси до 15-ог у месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит

Контрола рока: Председник испитног одбора 

Правни оквир: Закон о правосудном испиту, Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита

Информације: Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)
Број пружених услуга: 50-250 месечно

Податке на Порталу еУправе Републике Србије можете погледати овде.