Јавни позив за именовање судских вештака

Корисници услуге: Грађани који су стручњаци у одређеној области и који желе да се баве послом судског вештака (свих профила струка)  

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/молбе: Пријава (образац) са пратећом документацијом

Услови:  

Физичко лице може бити именовано за вештака, ако поред општих услова за рад у државним органима прописаним законом, испуњава и следеће посебне услове:

- да има одговарајуће стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама, за одређену област вештачења;

- да има најмање пет година радног искуства у струци;

- да поседује стручно знање и практична искуства у одређеној области;

- да је достојан за обављање послова вештачења.

Правно лице може обављати вештачење ако испуњава следеће услове:

-  да је уписано у регистар надлежног органа за делатност вештачења у одговарајућој области,

-  да су у том правном лицу запослена лица која су уписана у Регистар судских вештака.

Вештачење могу обављати и државни органи у оквиру којих се може обавити вештачење, као и научне и стручне установе (факултети, институти, заводи и сл.).

Документација: Објављује се списак потребних докумената приликом расписивања конкурса  

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд  

Такса: 760 динара (зазахтев за именовање), 760 динара (за захтев за упис у Регистар судских вештака)  

Накнада: /  

Рок за одговор: 60 дана од уредно предатог захтева  

Контрола рока: /  

Правни оквир: Закон о судским вештацима, Закон о општем управном поступку  

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Број пружених услуга:  Конкурс се расписује у складу са потребама 

Напомена: Конкурисање је могуће једино током расписаног Јавног позива за именовање који се објављује у Службеном гласнику, као и на сајту Министарства правде. Јавни позив тренутно није расписан.