Конкурс за именовање сталних судских тумача

Корисници услуге: Грађани који поседују потпуно знање језика са кога преводи или на који преводи  (свих профила струка), који познају правну терминолигију и који имају најмање 5 година искуства на преводилачким пословима

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/молбе: Пријава (образац) са пратећом документацијом

Услови:  

Преводилац може бити лице које има високо образовање и испуњава законом утврђене услове за запослење као државни службеник, као и следеће посебне услове:

- да има одговарајуће високо образовање за одређени страни језик или да поседује потпуно знање језика са кога се преводи и на који се преводи усмени говор или писани текст,

- да познаје правну терминологију која се користи у језику са кога се преводи или на који се преводи;

- да има најмање пет година искуства на преводилачким пословима.

Кандидат који нема одговарајуће високо образовање, подлеже провери знања језика пред комисијом коју образује министар.

Документација: Објављује се списак потребних докумената приликом расписивања конкурса

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: Постоји такса у складу са законом о републичким административним таксама

Накнада: Накнада за рад комисије за проверу знања језика (за кандидате који немају диплому филолошког факултета)

Рок за одговор: 60 дана од уредно предатог захтева

Контрола рока: Контроли врши обрађивач захтева/пријаве

Правни оквир: Правилник о сталним судским тумачима

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

 

Напомена:  Конкурисање је могуће једино током расписаног Јавног позива за именовање који се објављује у Службеном гласнику, као и на сајту Министарства правде. Конкурс тренутно није расписан.