Објашњење о узајамности – право странаца на стицање непокретности

Корисници услуга: Грађани, правна лица, друге јавне институције

Надлежна служба: Одељење за међународну правну помоћ

Начин подношења захтева/молбе: Образац захтева

Услови

Услуга се тражи ради стицања права страних лица (физичких и правних) да  право својине на непокретностима на територији РС, правним пословима inter vivos (уговор о купопродаји, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању и сл.) и правним пословима mortis causa (наслеђивањем)

Документација:Попуњени образац уз лист  непокретности, односно уговор о промету непокретности, као и доказ о уплаћеној такси. Потребна документа можете преузети овде.

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 1990 динара

Рок за одговор: Зависи и од других институција које треба да дају своје мишљење

Контрола рока: /

Правни оквир: Закон о основама својинскоправних односа

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)