Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Правосудне професије > Посредници

Посредовање у решавању спорова – медијација

Медијација је алтернативни начин решавања спорова, у којем треће независно, неутрално и непристрасно лице, посредник – медијатор, помаже странама у сукобу да дођу до узајамно прихватљивог решења. Медијацији се може приступити пре и у току судског поступка, као и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.

Специфичност медијације као добровољног, неформалног, изузетно брзог и јефтинијег поступка је у томе да током поступка стране задржавају потпуну контролу и у њему нико уместо њих самих не може донети одлуку о начину решавања њиховог спорног односа, те уколико до споразума дође, закључују га у заједничком интересу. Улога медијатора се управо огледа у томе да исти помаже странама да утврде своје интересе у односу са другом страном и постигну споразум. Споразум може имати снагу извршне исправе, а медијатор и пуномоћници страна могу учестовати у његовој писаној изради.  У поређењу са редовним трошковима судског поступка, у зависности од вредности спора јефтинија је од 35 до 60%. 

Разлике између судског поступка и медијације посредовања у решавању спорова

 

СУДСКИ ПОСТУПАК МЕДИЈАЦИЈА
1.        формалан поступак 1.             мање формалан поступак, флексибилан, у неформалној, пријатној атмосфери
2.        за туженог принудан поступак 2.             добровољан поступак
3.        по правилу јаван поступак 3.             приватан и поверљив поступак (по правилу искључена јавност)
4.        изводе се докази 4.             преговара се
5.        фокусира се на тачке у вези са којима се странке не слажу 5.             фокусира се на тачке у вези са којима се странке слажу
6.        утврђује се право 6.             утврђују се интереси и тражи се најбоље решење
7.        судија управља поступком 7.             стране управљају поступком, у договору са медијатором
8.        судија доноси одлуку 8.             стране доносе одлуку
9.        доноси се пресуда 9.             закључује се споразум
10.    дуготрајан (непредвидиво) 10.         брз и хитан поступак
11.    (непредвидиво) скуп поступак 11.         јефтин поступак
12.    Неизвесност 12.         стране одлучују и прецизирају споразум
13.    Једна или обе стране могу остати незадовољне 13.         Решење је обострано прихватљиво
14.    Личне вредности, култура, обичаји и традиција се занемарују а утврђује се право 14.         Поштују се личне вредности, култура, обичаји и традиција
15.    Међусобни односи се обично погоршавају 15.         Односи постају бољи или остају исти
16.    Жалба по правилу одлаже извршење 16.         Споразум може одмах имати својство извршне исправе, као правоснажна судска одлука
17.    Парнични поступак је по правилу праћен и поступком принудног извршења, тј. додатним одлагањем и трошковима суда и извршитеља 17.         Након постизања споразума, стране по правилу добровољно изврше споразум
18.    Може да буде вођен од стране другог, овлашћеног, лица 18.         Непосредан – лично присуство је обавезно