Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Сектор за европске интеграције и међународне пројекте

Одељење за пројекте

Одељење за пројекте обавља послове који се односе на:

-          припрему и усклађивање прилога за израду стратешких докумената који представљају основ за коришћење средстава из фондова ЕУ и других извора донаторских средстава и учешће у периодичној ревизији тих докумената;

-          планирање, припрему и координацију припреме пројектне документације и друге документације потребне за припрему и спровођење пројеката финансираних из фондова ЕУ и других извора донаторских средстава из делокруга Министарства;

-          предлагање пројеката;

-          координацију активности у циљу обезбеђивања потребе кофинансирања пројеката;

-          припрему тендерске документације и учешће у поступцима јавних набавки за ангажовање извођача пројеката;

-          организацију и координацију спровођења пројеката;

-          контролу и одобравање извештаја о спровођењу пројеката;

-          надзор над извршењем обавеза по уговору на основу кога се спроводе пројекти из надлежности Министарства;

-          вођење евиденције података и припрему извештаја који се односе на процесе припреме и спровођења пројеката и њихово достављање надлежним органима и лицима;

-          вођење документације у вези са припремом и спровођењем пројеката за потребе поступка финансијске ревизије;

-          учешће у праћењу релизације програма европских интеграција у области правосуђа и државне управе;

-          спровођење мера на успостављању и одржавању система децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ;

-          рад одељења као ИПА јединице у оквиру система децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ у вези са утврђивањем неправилности, управљањем ризицима, интерном контролом, самопроценом и припремом годишњих управљачких декларација, публицитетом и видљивошћу;

-          сарадњу са донаторима, међународним организацијама и  другим државним органима у вези са пројектним активностима и друге послове из делокруга Одељења

У Одељењу за пројекте образују се следеће уже унутрашње јединице: Група за припрему пројеката  и Одсек за спровођење пројеката