Одсек за остваривање права на накнаду штете

Одсек за остваривање права на накнаду штете обавља послове који се односе на:

-          припрему и организацију седница Комисије за накнаду штете по основу неоснованог лишења слободе и неосноване осуде и Комисије за рехабилитационо обештећење;

-          израду правних аката о врсти и висини накнаде штете и праћење спровођења прихваћених споразума;

-          извршавање обавеза Министарства по одлукама Уставног суда;

-          сарадњу са Републичким јавним правобранилаштвом у предметима пред судовима у којима је Министарство странка у поступку;

-          израду годишњих извештаја о раду Комисија;

-          припрему решења о рехабилитацији за објављивање;

-          поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја;

-          поступање по решењима и закључцима повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

-          израду и ажурирање информатора о раду Министарства;

-          сарадњу са службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и друге послове из делокруга Одсека. 

Руководилац: шеф Одсека Драгана Рајић