Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Секретаријат Министарства

Одсек за остваривање права на накнаду штете

Одсек за остваривање права на накнаду штете обавља послове који се односе на:

-припрема и организација седница Комисије за рехабилитационо обештећење и Комисије за накнаду штете лицима неосновано лишеним слободе и неосновано осуђеним;

- израда правних аката о врсти и висини накнаде штете и праћење спровођења прихваћених споразума;

- припрема изјашњења на поднеске у вези са одговарајућим поступцима пред судовима за Државно правобранилаштво, државне и друге органе када је Министарство странка у поступку;

- вођење евиденције поднетих захтева и правноснажних одлука о рехабилитацији;

- припрема решења о рехабилитацији за објављивање;

- израда годишњих извештаја о раду Комисија.