Припремљени пројекти

Представљене су основне информације о пројектима припремљеним у току 2012. године у оквиру ИПА програмског циклуса:

1. Основне информације о планираним пројектима у правосуђу

У оквиру програмског циклуса ИПА 2012 припремљен је секторски предлог пројекта „Владавина права у Републици Србији". Пројекат садржи четири компоненте од којих се три односе на Министарство правде, а једна на Министарство унутрашњих послова.
Финансијски споразум између Европске комисије и Владе Републике Србије за Национални програм ИПА 2012 потписан је у децембру.
Почетак реализације пројекта очекује се у току 2013. године.


Назив пројекта:
Ефикасност правосудног сектора

Кратак опис пројектних активности:
Планиране активности се односе на унапређење квалтитета рада судске администрације у различитим областима. Директни корисници овог пројекта ће бити сви судови опште надлежности у Републици Србији, као и Уставни суд за одређене активности примењиве на поменути суд у односу на његово специфично устројство и надлежност

Вредност пројекта (ЕУР):
9.000.000

Период реализације:
2013.-2015.

 

Назив пројекта:
Ефективно извршење судских одлука

Кратак опис пројектних активности:
Пројекат се бави унапређењем система извршења судских одлука кроз јачање капацитета Коморе извршитеља, као и капцитета Министарства правде за извршавање надлежности у овој области.

Вредност пројекта (ЕУР):
2.000.000

Период реализације:
2013.-2015.
Предложен је директан уговор са ГИЗ-ом (Немачка организација за међународну сардању

 

Назив пројекта:
Подршка имплементацији новог Закона о кривичном поступку

Кратак опис пројектних активности:
Поред дела техничке подршке, ова компонента предвиђа и набавку опреме неопходне за спровођење истраге од стране тужилаштва. Одређене активности се односе и на јачање област јачања заштите жртава и сведока у кривичном поступку. Спецификација опреме ће бити припремљена ангажовањем експерата од стране Делегације Европске Уније.

Вредност пројекта (ЕУР):
2.000.000

Период реализације:
2013. - 2015.

 

2. Основне информације о планираним пројектима у области државне управе

У оквиру процеса програмирања средстава из фонда ИПА за 2012. годину, који је био заснован на секторском приступу, у сарадњи са неколико партнерских организација у оквиру сектора који се односи на реформу државне управе, припремљен је секторски план под називом „Подршка реформи државне управе". Предвиђено је да секторски план буде реализован кроз четири засебна пројекта, од којих ће за два корисник бити Министарство правде и државне управе.  

Назив пројекта:
Подршка даљем развоју система за стручно усавршавање државних службеника

Корисник:
Министарство правде и државне управе

Очекивани резултат:
Унапређена професионализација у државној служби кроз даљи развој система за стручно усавршавање државних службеника као саставног дела система за управљање људским ресурсима, у складу са Стратегијом стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији и Акционим планом за њено спровођење

Вредност пројекта (извор финансирања):
1,5 милиона евра (донација ЕУ - ИПА 2012)


Назив пројекта:
Подршка даљем развоју електронске управе

Корисници:
-Министарство правде и државне управе (пројектни партнер),
-Управа за заједничке послове републичких органа.

Очекивани резултат:
Даље унапређење е-Управе кроз развој електронских сервиса на централном и локалном нивоу управе, размену података између државних органа, националне регистре и ИКТ инфраструктуру Владе

Вредност пројекта (извор финансирања):
2 милиона евра (донација ЕУ - ИПА 2012)

Финансијски споразум између Европске комисије и Владе Републике Србије за Национални програм ИПА 2012 потписан је у децембру.
Почетак реализације пројекта очекује се у току 2013. године.

 

Програм билатералне помоћи Владе Норвешке

Унапређење квалитета и капацитета смештајних капацитета Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву

Процењена вредност пројекта око 3.000.000 ЕУР. Општи циљ пројекта је унапређење услова за смештај осуђених малолетника у складу са циљевима Стратегије за реформу система за извршење кривичних санкција, али и међународним и европским стандардима.

У оквиру Националног програма ИПА 2013, Министарство правде и државне управе учествује у изради Секторског предлога пројекта у области правосуђа, Секторског предлога пројекта у области унутрашњих послова и Предлог пројекта „Борба против корупције", који је такође заснован на секторском приступу. У првој фази припреме пројеката припремљени су први нацрти секторских идентификационих програма и пројеката у оквиру којих су дефинисани приоритети и представљени као мере.
Након више кругова консултација обављених са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије, Делегацијом Европске уније у Београду, представницима Европске Комисије и организацијама цивилног друштва, у току је финализација предлога пројеката. У току прве половине 2013. године биће прецизно дефинисане активности у оквиру мера, као и индикативни буџети за предложене мере.
Директни корисници предложених мера су: Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Републичко јавно тужилаштво, Правосудна Академија, Министарство правде и државне управе, и Управа за извршење кривичних санкција.