Група за међународну сарадњу и координацију послова са органима управе у саставу Министарства

Група за међународну сарадњу обавља послове који се односе на:

-          међународну  сарадњу Министарства и домаћих правосудних органа са страним правосудним органима;

-          покреће поступак за закључивање двостраних и вишестраних међународних уговора којима се уређују међусобни односи у области правне помоћи, укључујући директну сарадњу правосудних органа у кривичним, грађанским и трговинским стварима (успостављање регионалне правосудне мреже у кривичним и грађанским стварима);

-          обавља послове у вези са одржавањем и унапређењем Правосудног атласа Републике Србије и веб странице за међународну правосудну сарадњу на Порталу судова на интернет сајту Министарства;

-          обавља организационе и стручне послове који се односе на учешће  на међународним конференцијама;

-          у сарадњи са Правосудном академијом и на други начин организује стручно усавршавање судија и јавних тужилаца  из међународног кривичног и међународног приватног права;

-          прати рад Хашке конференције за међународно приватно право, CEPEJ  и Савета за регионалну сарадњу и учествује у њиховом раду;

-          координира рад са другим секторима;

-          организује сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, Међународним кривичним судом и телима чију надлежност је прихватила Република Србија потврђеним међународним уговором;

-          представљање Републике Србије у сталној мисији при ЕУ у Бриселу и друге послове из делокруга Групе