Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Сектор за нормативне послове

Одељење за нормативне послове

Одељење за нормативне послове обавља послове који се односе на израду закона и других прописа из области:

-         кривичног законаводства, малолетничке делинквенције, привредних преступа и прекршаја, припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда, припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права;

-          облигационе односе;

-          наслеђивање;

-          поступак пред судовима;

-          управни спор, организације и рада правосудних органа, правосудног испита, стручног усавршавања носилаца правосудних функција и јавних бележника, судских вештака, преводиоца, тумача, извршења кривичних санкција, адвокатуре;

-          припрему прописа о црквама и верским заједницама;

-          припрему прописа о заштити података о личности;

-          развој и унапређење правног система у области правосуђа;

-          правно-техничку редакцију прописа из делокруга Одељења;       

-          израду мишљења о примени прописа из делокруга Одељења;

-          израду мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају друга министарства, други државни органи и посебне организације;

-          предлоге мишљења на законе и друге опште акте из области правосуђа које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи;

-          припрему одговора на посланичка питања из делокруга Одељења;

-          припрему предлога одговора Уставном суду поводом иницијативе за оцену уставности прописа из делокруга Одељења;

-          нормативне послове који нису стављени у делокруг других унутрашњих јединица Министарства;

-          праћење прописа ЕУ и друге послове из делокруга Одељења

 

У Одељењу за нормативне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:  

            1.1. Група за кривично право;

            1.2. Група за грађанско право;

            1.3. Група за организационе прописе;

            1.4. Група за нормативне послове из области правосудних професија