Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Правосудне професије

Јавни бележници

Решење Бранислава Чубриловић

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Решење Бранислава Чубриловић

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Решење Весна Милков

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавно бележништво је служба од јавног поверења. Јавни бележник обавља делатност као искључиво и стално занимање док му не престане делатност, у складу са законом.

У обављању делатности јавни бележник је самосталан и независан.

Јавни бележник је стручњак из области права, који на основу јавних овлашћења, прихвата од странака изјаве воље и даје им потребну писмену форму и о томе издаје исправе које имају карактер јавних исправа, чува оригинале тих исправа и друге поверене документе, издаје преписе исправа, јавно потврђује чињенице, даје странкама савете о питањима која су предмет његове делатности и предузима друге радње и врши друге послове одређене законом.

За именовање и разрешење јавних бележника надлежан је министар правде.

 

Закон о јавном бележништву

Величина: 0.35 MB
Преузимање

Закон о изменама закона о јавном бележништву

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Правилник о јавнобележничком испиту

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Правилник о изменама и допунама Правилника o јавнобележничком испиту, април 2013.

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Правилник о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника, август 2014.

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Правилник о броју јавнобележничких места

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Услови за именовање

За јавног бележника може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

-          да је држављанин Републике Србије;
 
-          да је пословно способно и да има општу здравствену способност;
 
-          да има диплому правног факултета у Републици Србији или да је нострификовало диплому правног факултета стечену изван Републике Србије;
 
-          да је положило правосудни испит и испит за јавног бележника;
 
-          да има најмање пет година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;
 
-          да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног бележништва;
 
-          да говори, пише и чита српски језик, а на подручјима оне јединице локалне самоуправе где је у службеној употреби и језик мањине да познаје и језик те мањине или да приложи споразум о сарадњи са судским преводиоцем за језик те мањине;
 
-          да има или да може доказати да ће обезбедити одговарајуће просторије и опрему за обављање делатности јавног бележника.