Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама, којим се странке подстичу да своје спорове реше мирним путем, медијацијом или на други споразуман начин ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

Наплата судске таксе се одлаже, како би се странкама оставила могућност да и по покретању судског поступка још једном додатно размотре мирно решење насталог спора.

Уколико странке до закључења првог рочишта за главну расправу реше спор медијацијом, судским поравнањем, признањем или одрицањем од тужбеног захтева, ослобађају се од плаћања свих судских такси.

Министарство правде, у изради наведених решења, прилагодило је најбољу упоредно-правну праксу подстицања ка медијацији домаћем правном оквиру, чиме је испунило активност предвиђену у Акционом плану за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања - Doing Business.

Како би се закон успешно примењивао, Министарство правде ће обавестити све председнике основних, виших и привредних судова о мерама које треба предузети како би се осигурала несметана и усклађена примена.

Измене ће такође бити праћене изменама Судског пословника, променама у систему управљања судским предметима ради омогућавања генерисања обавештења странкама о износу судске таксе која ће бити разрезана ако се спор не реши споразумно, као и израдом брошура које ће информисати странке о новим правима.

Цео текст Закона о судским таксама доступан је овде

Више о медијацији можете сазнати на следећој страници.

Правни оквир можете преузети путем следећег линка.