Министарство правде је на својој интернет презентацији објавило упутство за коришћење апликације „е-Аукција“, која је пуштена у рад 14. августа 2020. године.

Прва јавна продаја на овој платформи је објављена и у питању је магацин.

У упутству, које се налази на линку, су детаљно представљени кораци које заинтересована физичка или правна лица треба да предузму - од регистрације корисника и пријављивања квалификованим електронским сертификатом, до самог упућивања понуда у поступку електронског јавног надметања.

Заинтересовани могу да виде како да региструју кориснички налог, како да се пријаве квалификованим електронским сертификатом, направе свој профил, уплате чланарину, уплате јемство, како да пуномоћјем овласте друго лице за учешће у поступку електронске јавне продаје, историју пријављивања на систем, као и сва јавна надметања која су у току.

У упутству је представљено и како регистровани екстерни корисник може претраживати електронска јавна надметања по статусу јавног надметања, по категоријама и по таговима, како да се пријави на електронско јавно надметање и како да упути понуду када то електронско јавно надметање почне.

Увођење платформе „е-Аукција“, којој заинтересовани могу да приступе на адреси eaukcija.sud.rs, предвиђено је најновијим изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, а од 1. септембра ове године она ће бити једини начин јавне продаје у извршном поступку. До тада ће јавни извршитељи моћи да бирају начин на који ће спроводити јавну продају.

Право да учествују у електронском надметању имају сва заинтересована правна и физичка лица уз квалификовани електронски потпис који је издат од стране овлашћеног сертификованог тела у складу са свим позитивним прописима. Сви понудиоци су анонимни, па тако ни они, ни јавни извршитељи неће знати ко се крије иза идентификационог броја, који им систем додељује уколико се одлуче да учествују у јавном надметању.

Годишња накнада за коришћење апликације (чланарина) износи 2.000 динара и за тај износ заинтересовани могу годину дана да учествују на свим електронским јавним надметањима. За оне који нису регистровани корисници, систем је доступан са свим релевантим подацима ради потпуне транcпарентности.

Циљ аутоматизације поступка јавног надметања је јачање правне сигурности кроз транспарентнији поступак, постизање ефикасности, као и елиминисање свих до сада уочених проблема у јавним продајама у смислу спречавања злоупотреба, што за крајњи резултат треба да има јачање поверења опште јавности у јавне извршитеље као носиоце јавних овлашћења.