Други Извештај усклађености Републике Србије са препорукама ГРЕКО-а у оквиру четвртог круга евалуације усвојен је на 86. пленарном заседању, који је одржан од 26. до 29.  октобра 2020. године.

Наведени извештај приказује видан напредак Републике Србије у испуњењу препорука ГРЕКО-а, у поређењу са претходним Прелазним извештајем усклађености из 2019. године, који је јавно доступан на званичној интернет страници Министарства правде.

Министарство правде указује да је значајан број препорука непосредно везан за уставне амандмане, па самим тим Савет Европе није у могућности да третира одређене препоруке испуњеним док се Устав Србије не промени. То утиче на свеобухватан закључак Савета Европе у Другом извештају о усклађености Републике Србије.

Министарство правде подсећа да  је 2018.  године израдило амандмане на Устав Србије из области правосуђа,  у циљу даљег оснаживања владавине права и усклађивања са европским правним тековинама и стандардима. Предложене амандмане позитивно је оценила Венецијанска комисија.

Влада Србије је крајем новембра 2018. године упутила Скупштини Србије предлог да се измени највиши правни акт Србије, а шест месеци касније је скупштински Одбор за уставна питања и законодавство усвојио предлог за промену Устава Србије у делу који се тиче правосуђа.

Такође, неопходно је истаћи да према Правилнику ГРЕКО-а предметни извештај носи ознаку поверљивости, док не буде јавно објављен у складу са прописаном процедуром, која, између осталог, подразумева превођење извештаја на српски језик.

Према томе, руководећи се принципом транспарентности, поменути извештај биће објављен на интернет презентацији Министарства правде у најкраћем могућем року, у потпуности поштујући прописану процедуру за његово објављивање, која изискује ауторизацију надлежних органа.