Корисници услуге: Грађани, правна лица, друге јавне установе  

Надлежна служба: Одељење за надзор у правосудним органима  

Начин подношења притужбе/захтеваОбразац притужбе, прилози (Пошта, лична достава на писарници, или електронска пошта (скенирани, својеручно потписани образац)

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд, ел. пошта nadzor@mpravde.gov.rs 

Такса: /

Рок за одговор: /

Контрола рока: Председник суда

Правни оквир: Закон о уређењу судова, Судски пословник и Правилник о управи у јавним тужилаштвима

Информације: Одељење за надзор у правосудним органима (0113631170), Контакт центар Министарства правде (0117858000)

Број услуга током месеца: 1000 -2000 притужби

Податке на Порталу еУправе Републике Србије можете погледати овде.