Корисници услуге: Грађани, правна лица, друге јавне установе  

Надлежна служба: Одељење за надзор у правосудним органима  

Начин подношења притужбе/захтеваОбразац притужбе, прилози (пошта, лична достава на писарници, или електронска пошта (скенирани, својеручно потписани образац)

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд, ел. пошта nadzor@mpravde.gov.rs 

Правни оквир: Закон о уређењу судова, Судски пословник и Правилник о управи у јавним тужилаштвима, Закон о правобранилаштву 

Информације: Контакт центар Министарства правде (0117858000)