Унутрашње уређење Mинистарства

За обављање послова из делокруга Министарства образују се основне унутрашње јединице:

            1. Сектор за правосуђе;

            2. Сектор за европске интеграције и међународне пројекте;

            3. Сектор за нормативне послове;

            4. Сектор за материјално-финансијске послове;

            5.  Сектор за међународну сарадњу и стратешко планирање

У Министарству се образују посебне унутрашње јединице:

            1. Секретаријат Министарства и

            2. Кабинет 

У Министарству се образују следеће уже унутрашње јединице, изван сектора и Секретаријата:

           1. Група за надзор над тајношћу података;

           2. Одсек за интерну ревизију;  

Одређене послове из делокруга Министарства обавља и самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица.

Организациона структура (органиграм)

Организациона шема Величина: 0.41 MB