Сектор за нормативне послове

Сектор за нормативне послове обавља нормативне, студијско-аналитичке и управне послове који се односе на:

-  израду и праћење примене закона и других прописа и међународних уговора из делокруга Министарства;

-  развој и унапређење правног система у областима из делокруга Министарства;

-  правно-техничку редакцију прописа које припрема Министарство;

-  израду мишљења поводом примене прописа из делокруга Министарства;

-  израду мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи државне управе;

-  давање мишљења на законе и друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи;

-  праћење стања и примену прописа из делокруга Министарства и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног уређења;

-  праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Министарства са законодавством ЕУ и друге нормативне послове.

У Сектору за нормативне послове и међународну правну помоћ образују се следеће уже унутрашње јединице: 

1. Одељење за нормативне послове;

 

У Одељењу за нормативне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:  

        1.1. Група за кривично право;

        1.2. Група за грађанско право;

        1.3. Група за организационе прописе;

        1.4. Група за нормативне послове из области правосудних; професија

 

 

Контакт телефон: 011/ 3620 496