Министарство правде Републике Србије

Међународна сарадња

 

Стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга Министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи спада у послове Сектора за европске интеграције и међународне пројекте.

С друге стране, пословима који се односе на међународну сарадњу у области правосуђа обавља Група за међународну сарадњу и координацију послова са органима управе у саставу Министарства, док се пословима међународне правне помоћи (и у кривичним и у грађанским стварима) бави Сектор за међународну правну помоћ.

На крају, у делокруг Министарства спадају и одређени послови који се односе на закључивање међународних уговора, представљање Републике Србије у сталној мисији при ЕУ у Бриселу, као и сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију и Међународним кривичним судом, чиме се бави Група за међународну сарадњу и координацију послова са органима управе у саставу Министарства.