Сектор за европске интеграције и међународне пројекте

Сектор за европске интеграције и међународне пројекте обавља послове који се односе на:

 

праћење реализације програма европских интеграција у области правосуђа;

 

праћење и спровођење обавеза из делокруга Министарства, а које произилазе из фазе придруживања Републике Србије Европској унији (ЕУ) укључујући и предстојеће преговоре за чланство у ЕУ;

 

праћење спровођења обавеза из делокруга Министарства које произилазе из Европског партнерства и осталих стратешких докумената везаних за процес придруживања ЕУ;

 

припрему различитих извештаја, мишљења и информација из делокруга Министарства који се односе на процес придруживања ЕУ;

 

испуњавање препорука из Годишњег извештаја који Европска комисија објављује о напретку Србије у процесу приступања ЕУ у области правосуђа;

 

координацију и учешће у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ које се односе на област правосуђа;

 

координација и учешће у раду Подгрупе 23: Правосуђе и основна права, учешће у процесу превођења Acquis сommunautaire на српски језик и стручна редактура превода ЕУ прописа из области правосуђа;

 

планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројекта који се финансирају из фондова ЕУ и других донаторских средстава у области правосуђа;

 

учешће у припреми стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ и других фондова у области правосуђа; усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада Министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката;

 

координирање активности неопходних за обезбеђивање потребног националног суфинансирања ЕУ и других пројеката у области правосуђа; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама;

 

припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ и других фондова у области правосуђа;

 

вођење документације у вези са припремом и спровођењем пројеката у области правосуђа;

 

ради спровођења поступка ревизије сарађује са правосудним институцијама и другим државним органима и институцијама, институцијама ЕУ, осталим међународним организацијама и субјектима из надлежности Сектора;

 

прати рад међународних и регионалних организација и агенција у остваривању питања која се тичу надлежности Министарства ради остваривања послова из делокруга Сектора и друге послове који се односе на европске интеграције и међународне пројекте.

 

 

У Сектору за европске интеграције и међународне пројекте образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за стратешко планирање и европске интеграције

2. Група за припрему пројеката из међународне развојне помоћи

3. Одсек за спровођење пројеката из међународне развојне помоћи


Контакт телефон: 011/3620-458