Међународна правна помоћ у грађанским стварима

Одељење за међународну правну помоћ у грађанским стварима обавља послове који се односе на:

-          поступање по замолницама домаћих и страних судова и других домаћих и страних надлежних државних органа;

-          сарадњу са надлежним иностраним и домаћим правосудним и другим органима у грађанским стварима;

-          нормативне, информационе, студијско аналитичке и управне послове који се односе на израду и примену унутрашњих прописа из области међународне правне помоћи у  грађанским стварима;

-          међународне колизионе норме у овој облaсти;

-          примену и давање обавештења о узајамности;

-          признање и извршење страних судских и арбитражних одлука у грађанским стварима;

-          поступање у предметима међународне отмице деце;

-          обавештења о прописима у грађанским стварима;

-          давање мишљења правосудним и другим органима у вези са важењем и применом међународних уговора као и појединих института међународног приватног права;

-          сачињавање информација и извештаје из области међународне правне помоћи у грађанским стварима;

-          вршење дела послова у вези са припремом и закључивањем међународних уговора из међународне правне помоћи у грађанским стварима;

-          обављање дела послова у вези са израдом међународних билатералних уговора као и приступањем међународним вишестраним уговорима и њиховом применом из области грађанског права;

-          израду домаћих прописа из наведене области и друге послове из делокруга Одељења.