Европскa комисија за ефикасност правосуђа (СЕПЕЖ – „CEPEJ“)

Европска комисија за ефикасност правосуђа, позната као СЕПЕЖ, по скраћеници француског назива комисије – „CEPEJ“ је тело Савета Европе основано 18 септембра 2002. године резолуцијом Комитета министара Савета Европе како би радило на побољшању ефикасности и функционисања правосудног система у земљама чланицама Савета Европе са циљем обезбеђења ефикасног остварења права и повећања поверења грађана у правосудни систем.

СЕПЕЖ кроз своје деловање настоји да oмогући бољу примену међународних правних инструмената Савета Европе који се односе на ефикасност и правичност правосуђа те у крајњем исходу смањи број предмета пред Европским судом за људска права узрокованих од стране правосудних институција држава чланица Савета Европе, кроз различите облике повреда права на правично суђење признатог чланом 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

СЕПЕЖ своје циљеве остварује путем:

-        Идентификације и развоја индикатора, прикупљања и анализе квантитативних и квалитативних података, те кроз дефинисање мера и средстава за евалуацију;

-        Сачињавања статистичких извештаја, истраживања о најбољим праксама, смерница, акционих планова, мишљења и генералних коментара;

-        Успостављања сарадње са научним установама које се баве истраживањима и израдама студија;

-        Укључивања у свој рад експерата, владиних и невладиних организација, како би пружили подршку раду СЕПЕЖ-а; и

-        Стварања мрежа за сарадњу међу особама које се професионално баве радом правосуђа.

СЕПЕЖ данас представља јединствено тело свих европских држава, сачињено од стране представника из 47 држава чланица Савет Европе, које је задужено за оцењивање ефикасности система правосуђа и предлагање практичних инструмената и мера за побољшање ефикасности услуга које се пружају грађанима. СЕПЕЖ-у је такође поверен задатак да предложи конкретна решења, која ће бити применљива за државе чланице Савета Европе у циљу делотворније примене постојећих инструмената Савета Европе који се односе на организацију правосуђа. СЕПЕЖ то чини пре свега кроз смернице у различитим областима у којима је детектована потреба за побољшањем – извршни поступак, посредовање, организација и приступ судским просторијама, управљање временом у судовима, улога судских вештака у судским поступцима, итд.

Компилацију свих смерница СЕПЕЖ-а можете преузети овде.

Такође, можете посетити и сајт Европске комисије за ефикасност правосуђа.