Радне верзије прописа
Законодавство

Радне верзије прописа

Нацрт закона о Агенцији за борбу против корупције

Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Нацртом закона о Агенцији за борбу против корупције.

Учесници у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресе: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције".

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт закона

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Закључак

Величина: 0.43 MB
Преузимање

Извештај о јавној расправи

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Преднацрт закона о спречавању насиља у породици

Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Преднацртом закона о спречавању насиља у породици.

Заинтересовани могу своје коментаре и сугестије достављати од 18. марта до 10. априла 2016. године, путем електронске поште на e-mail vlado.bojicic@mpravde.gov.rs  или поштом на адресу Министарства правде са назнаком "За Преднацрт закона о спречавању насиља у породици", Немањина 22-26, 11000 Београд.

Преднацрт закона о спречавању насиља у породици

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Измене и допуне Нацрта закона о поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији након завршене јавне расправе и експертизе добијене од Савета Европе

Нацрт закона - измене и допуне

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Нацрт Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2016-2020. године

Нацрт Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2016-2020. године након спроведене јавне расправе и Извештај о резултатима консултативног процеса.

Национална стратегија за процесуирање ратних злочина за перод од 2016-2020.

Величина: 0.39 MB
Преузимање

Преглед резултата јавне расправе

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Нацрт закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку

Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Нацртом закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку.  

Учесници у јавној расправи могу своје коментаре и сугестије достављати од 11. до 31. децембра текуће године, путем електронске поште на e-mail aleksandra.papic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Министарства правде са назнаком "За Нацрт закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку", Немањина 22-26, 11000 Београд. 

По окончању јавне расправе, Министарство правде сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

Нацрт закона

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 1.93 MB
Преузимање

Закључак

Величина: 1.28 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нацрт Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2016-2020. године

Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Нацртом Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2016-2020. године.  

Учесници у јавној расправи могу своје коментаре и сугестије достављати од 11. до 31. децембра текуће године, путем електронске поште на e-mail milica.ostojic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Министарства правде са назнаком "За Националну стратегију за процесуирање ратних злочина за период од 2016-2020", Немањина 22-26, 11000 Београд. 

По окончању јавне расправе, Министарство правде сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

Национална стратегија за процесуирање ратних злочина за перод од 2016-2020 - Српски језик

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Национална стратегија за процесуирање ратних злочина за перод од 2016-2020 - енглески језик

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Нацрт посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина, као и да дају своје коментаре.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе донела је 23. марта 2015. године  Решење о образовању Посебне радне групе за израду Акционог плана за остваривање права националних мањина. Стручну и административну подршку раду радне групе пружа Министарство правде.

Јавна расправа о Нацрту посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина, спроводи се од 3. децембра до 23. децембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде путем електронске поште на е-mail: vladimir.vukicevic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина “, улица Немањина 22-26, 11000 Београд.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоупаве, уз стручну и административну подршку Министарства правде сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи.

Акциони план за спровођење права националних мањина од 09.12.2015 са track changes

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Акциони план за спровођење права националних мањина од 09.12.2015 без track changes

Величина: 0.25 MB
Преузимање

Нацрт закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника, као и да дају своје коментаре.

Учесници у јавној расправи ће своје примедбе предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на е-mail: obestecenje-holokaust@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника “, Немањина улица 22-26, 11000 Београд.  

По окончању поступка јавне расправе, Министарство правде сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

Нацрт закона

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Закључак

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нацрта измена и допуна Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом измена и допуна Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, као и да дају своје коментаре.

Учесници у јавној расправи ће своје примедбе предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на е-mail: revizija.APNSRP@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт измена и допуна Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године  “, Немањина улица 22-26, 11000 Београд.  

 По окончању поступка јавне расправе, Министарство правде сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

Акциони план

Величина: 0.25 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Предлог програма јавне расправе

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Закључак

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Извештај о одржаној јавној расправи

Величина: 0.01 MB
Преузимање

Нацрт закона о заштити података о личности

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом Закона о заштити података о личности, као и да дају своје коментаре.

Позивају се представници државних органа, представници цивилног друштва, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања јавне расправе достављају Министарству правде путем електронске поште на e-mail: zlatkopetrovic@mpravde.gov.rs. или поштом на адресу Министарство правде, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о заштити података о личностиˮ. 

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Јавни позив за јавну расправу

Величина: 0.01 MB
Преузимање

Нацрт закона - српски језик

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Нацрт закона - енглески језик

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Закључак о спровођењу јавне расправе

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нацрт Закона о изменама и допунама закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом Закона о изменама и допунама закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, као и да дају своје коментаре.

Учесници у јавној расправи ће своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на e-mail: aleksandra.papic@mpravde.gov.rs  или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт Закона o изменама и допунама закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела “, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт закона

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Закључак

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нацрт Закона о поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом Закона о поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији, као и да дају своје коментаре.

Учесници у јавној расправи ће своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на e-mail: aleksandra.papic@mpravde.gov.rs  или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт Закона o поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији “, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт закона

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 1.99 MB
Преузимање

Закључак

Величина: 1.3 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нацрт Закона организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и корупције

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и корупције, као и да дају своје коментаре.

Учесници у јавној расправи ће своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на e-mail: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs  или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и корупције “, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт закона

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 1.97 MB
Преузимање

Закључак

Величина: 1.21 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нацрт закона о извршењу и обезбеђењу

Министарство правде позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са новом верзијом Нацртa закона о извршењу и обезбеђењу, сачињеном узимајући у обзир примедбе и сугестије пристигле у току јавне расправе. 

Примедбе, коментари и предлози могу се доставити до 1. октобра 2015. године, путем електронске поште на адресе:neda.markovic@mpravde.gov.rs и aleksandar.ugljevarevic@mpravde.gov.rs, или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „Коментари на  Нацрт закона о извршењу и обезбеђењу”.

Нацрт закона о извршењу и обезбеђењу са образложењем

Величина: 1.36 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Oбјављен Нацрт грађанског законика

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом грађанског законика, као и да дају своје коментаре.

Учесници у јавној расправи ће своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на e-mail: gradjanski.zakonik@mpravde.gov.rs  или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт Грађанског законика“, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

 

Закључком Одбора Владе за правни систем и државне органе од 25. јуна 2015. године, одређено је спровођење јавне расправе о Нацрту грађанског законика .Закључком је утврђен и Програм јавне расправе.

Нацрт закона

Величина: 3.27 MB
Преузимање

Образложење Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Грађанског законика

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Предлог Програма јавне расправе о Грађанскон законику

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Закључак - Јавна расправа о Нацрту Грађанског законика

Величина: 1.25 MB
Преузимање

Нацрту закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

Закључком Одбора Владе за правни систем и државне органе од 3. јуна 2015. године, одређено је спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.Закључком је утврђен и Програм јавне расправе.

Закључак Одбора

Величина: 0.36 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 0.6 MB
Преузимање

Нацрт закона

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Образложење Нацрта закона

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Преглед одредаба Закона о враћању одузете имовине и обештећењу које се мењају и допуњују

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о правосудној академији

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији - образложење

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији - преглед

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији - решење

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Закључак и програм јавне расправе

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Нацрт закона о допуни Закона о јавном тужилаштву

Допуне закона о јавном тужилаштву

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Допуне закона о јавном тужилаштву - образложење

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Допуне закона о јавном тужилаштву - преглед

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Закључак и програм јавне расправе

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Нацрт закона о допуни Закона о судијама

Допуне закона о судијама

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Допуне закона о судијама - образложење

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Допуне закона о судијама - преглед

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Закључак и програм јавне расправе

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са новом верзијом Нацртa закона о изменама и допунама Кривичног законика, сачињеном узимајући у обзир до сада пристигле сугестије, да дају своје коментаре.

 

Примедбе, предлози, сугестије и коментари могу се доставити путем електронске поште на адресе: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs; или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика ".

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Преглед одредаба које се мењају, односно допуњују

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Образложење

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Review of the Amandet Article

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Statement of the Reasons

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Образац коментари

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 0.65 MB
Преузимање

Закључак одбора за правни систем и државне органе

Величина: 0.39 MB
Преузимање

Нацрт закона о бесплатној правној помоћи

Нацрт закона о бесплатној правној помоћи

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Раднa верзијa Стратегије финансијских истрага и пратећег Акционог плана

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Радном верзијом Стратегије финансијских истрага и пратећег Акционог плана, као и да дају своје коментаре.

Радну верзију Стратегије финансијских истрага и прaтећег Акционог плана израдила је радна група састављена од представника Министарства правде, Савета за борбу против корупције, Пореске управе, Пореске полиције, Управе за спречавање прања новца, Управе царина, Народне банке Србије, Агенције за привредне регистре, Агенције за приватизацију, Агенције за борбу против корупције, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Врховног касационог суда, Управе царина, Безбедносно-информативне агенције, Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београдске берзе, Централног регистра ХОВ.

Примедбе, предлози, сугестије и коментари могу се доставити путем приложеног обрасца на електронску пошту: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs, или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „ Радна верзија Стратегије финансијских истрага и пратећег Акционог плана". Рок за достављање коментара је 15 дана.

Предлог - Стратегија истрага финансијског криминала за период 2015. до 2016. године - енглеска верзија

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Предлог - Стратегија истрага финансијског криминала за период 2015. до 2016. године

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Радна верзија Акционог плана за спровођење Стратегије финансијских истрага

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Израда радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Решење о образовању Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Решење о измени Решења о образовању Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Записник са првог састанка Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Записник са другог састанка Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Записник са трећег састанка Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Записник са четвртог састанка Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Записник са петог састанка Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Записник са шестог састанка Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Коначна верзија Нацрта Закона о међународном приватном праву

Након одржане јавне расправе о радној верзији Закона о међународном приватном праву, у којој су учествовали надлежни државни органи, стручна јавност и грађани, и прибављеног мишљења Савета Европе, припремљена је коначна верзија Нацрта Закона о међународном приватном праву.

Коначна верзија Нацрта Закона о међународном приватном праву - јун 2014. године

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Образложење Нацрта Закона о међународном приватном праву

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са новом верзијом Нацртa закона о заштити права на суђење у разумном року, сачињеном узимајући у обзир до сада пристигле сугестија, и да дају своје коментаре.

Примедбе, предлози, сугестије и коментари могу се доставити путем електронске поште на адресу: snezana.milenkovic@mpravde.gov.rs, или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о заштити права на суђење у разумном року".

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Образложење Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Закључак Одбора за правни систем и државне органе

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Решење о формирању радне групе

Величина: 0.42 MB
Преузимање

Образац коментари - Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Нова верзија Нацрта закона о заштити узбуњивача

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са новом верзијом Нацрта закона о заштити узбуњивача, сачињеном узимајући у обзир до сада пристигле сугестија, и да дају своје коментаре.

Примедбе, предлози, сугестије и коментари могу се доставити путем електронске поште на адресу: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs, или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о заштити узбуњивача".

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нова верзија Нацрта закона о заштити узбуњивача

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Нова верзија Нацрта закона о заштити узбуњивача - енглески језик

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Текст прве радне верзије Нацрта закона о заштити узбуњивача

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Образложење - Нацрт закона о заштити узбуњивача

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Решење о образовању Радне групе за припрему текста радне верзије закона

Величина: 1.74 MB
Преузимање

Коментари Тома Дивајна и Пола Стивенсона, међународних експерата из области заштите узбуњивача на модел Закона о узбуњивању и заштити узбуњивача

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Радне верзије нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом Савету судства и Закона о Државном већу тужилаца

Министарство правде и државне управе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом Савету судства и Закона о Државном већу тужилаца и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о нацртима закона спроводи се од 17. априла до 7. маја 2014. године.

Примедбе, предлози, сугестије и коментари могу се доставити путем електронске поште на адресу: zlatkopetrovic@mpravde.gov.rs , или поштом на адресу: Министарство правде и државне управе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са напоменом: „За јавну расправу о нацртима закона о измеnама и допунама Закона о Високом савету судства и Закона о државном већу тужилаца".

По окончању јавне расправе Министарство правде и државне управе ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства (Радни текст након спроведене јавне расправе)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца (Радни текст након спроведене јавне расправе)

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Програм јавне расправе

Величина: 2.11 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Радна верзије нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом Савету судства

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Образложење Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Преглед одредаба Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Радне верзије нацрта закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Образложење Закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Преглед одредаба Закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Преглед одредаба које се мењају у Закону о Високом савету судства (измењена верзија након спроведене јавне расправе)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Преглед одредаба које се мењају у Закону о Државном већу тужилаца (измењена верзија након спроведене јавне расправе)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Предлог стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2013-2016. године

Након спроведене јавне расправе о радној верзији Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, у којој су учествовали надлежни државни органи, стручна јавност и грађани, припремљен је текст Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији.

Предлог стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2013-2016. године

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Радна верзија Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2013-2016. године

Величина: 0.41 MB
Преузимање

Акциони план за спровођење Стратегије - Радна верзија

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Радна верзија Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији - На енглеском језику

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Акциони план за спровођење Стратегије - На енглеском језику

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Радна верзија Нацрта закона о бесплатној правној помоћи

Министарство правде и државне управе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о бесплатној правној помоћи и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се од 05. децембра до 31. децембра 2013. године.

Примедбе, прелози и сугестије достављају се Министарству правде и државне управе путем електронске поште на адресу: dkoturovic@mpravde.gov.rs, или на адресу: Министарство правде и државне управе, Београд, Бирчанинова 6,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о  бесплатној правној помоћи“.

По окончању јавне расправе Министарство правде и државне управе ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи - текст након одржане јавне расправе и мишљења ЕК

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Одговори на коментаре на Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Образложење Нацрта Закона о бесплатној правној помоћи

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Извештај о спроведеној јавној расправи

Величина: 0.01 MB
Преузимање

Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи - енглески језик

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Текст радне верзије Нацрта закона о бесплатној правној помоћи

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Нацрта закона о бесплатној правној помоћи (Текст након одржане јавне расправе)

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Образложење - Нацрт закона о бесплатној правној помоћи

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Решења о оснивању радне групе

Величина: 0.6 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина

Министарство правде и државне управе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се од 25. новембра до 17. децембра 2013. године.

Примедбе, прелози и сугестије достављају се Министарству правде и државне управе путем електронске поште на адресу: biljana.markovic@mpravde.gov.rs или на адресу: Министарство правде и државне управе, Београд, Бирчанинова 6,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина“.

По окончању јавне расправе Министарство правде и државне управе ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Текст радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Образложење - Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Закључак Одбора за правни систем и државне органе о одобрењу јавне расправе

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Извештај о спроведеној јавној расправи

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Радна верзија Закона о правобранилаштву

Радна група за припрему текста радне верзије Закона о правобранилаштву, коју је формирао министар правде и државне управе, израдила је радну верзију Закона о правобранилаштву.

Јавна расправа о радној верзији закона спроводи се до 25. новембра, а по окончању јавне расправе Министарство правде и државне управе сачиниће коначну верзију Предлога закона за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије.

Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом Министарству правде и државне управе, Кабинет министра са назнаком „За радну верзију Закона о правобранилаштву" Немањина бр. 22-26 11000 Београд, или путем образца за коментаре, на е-пошту: neda.markovic@mpravde.gov.rs.

Радна верзија Закона о правобранилаштву

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Образложење - Закон о правобранилаштву

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Решење о образовању радне групе за припрему текста нацрта закона

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Друга радна верзија Закона о посредовању у решавању спорова

Радна група за припрему Нацрта закона о посредовању у решавању спорова, коју је формирао министар правде и државне управе, израдила је радну верзију Нацрта закона о посредовању у решавању спорова.

Јавна расправа о радној верзији Закона спроводи се до 20. октобра, а по окончању јавне расправе Министарство правде и државне управе сачиниће коначну верзију Предлога закона за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије.

Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом Министарству правде и државне управе, Кабинет министра са назнаком „За радну верзију закона о посредовању у решавању спорова“ Немањина број 22-26 11000 Београд, или, путем образца за коментаре, на е-пошту: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs.

Друга радна верзија Закона о посредовању у решавању спорова

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Образложење - Закон о посредовању у решавању спорова

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Решење о образовању радне групе за припрему текста нацрта закона

Величина: 0.96 MB
Преузимање

Закључак Одобра за правни систем и државне органе о одобрењу јавне расправе

Величина: 0.43 MB
Преузимање

Програм јавне расправе о радној верзији Закона о посредовању у решавању спорова

Величина: 0.65 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Радна верзија Закона о пробацији у извршењу ванзаводских санкција и мера

Радна група Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде и државне управе Републике Србије коју је именовао директор Управе др Милан Стевовић израдила је предлог Закона о Пробацији у извршењу ванзаводских санкција и мера.

Предлог Закона урађен је уз организациону и логистичку подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: dusanka.garic@mpravde.gov.rs

Радна верзија Закона о пробацији у извршењу ванзаводских санкција и мера

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Радна верзија Стратегије развоја система извршења кривичних санкција 2013-2020.

Радна група Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде и државне управе Републике Србије коју је именовао директор Управе др Милан Стевовић израдила је предлог Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији за период 2013-2020. године.

Предлог Стратегије урађен је уз организациону и логистичку подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Стратегије и да дају своје коментаре на радни текст Стратегије.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: astepanovic@mpravde.gov.rs

Можете преузети предлог Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији за период 2013-2020. године, као и образац за коментаре.

Предлог Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији 2013 – 2020.

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Радна верзија Закона о извршењу кривичних санкција

Радна група Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде и државне управе Републике Србије коју је именовао директор Управе др Милан Стевовић израдила је предлог Закона о извршењу кривичних санкција Републике Србије.

Предлог закона урађен је уз организациону и логистичку подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона о извршењу кривичних санкција и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: astepanovic@mpravde.gov.rs 

Можете преузети радну верзију Закона о извршењу кривичних санкција Републике Србије као и образац за коментаре.

Радна верзија Закона о извршењу кривичних санкција

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Радна верзија Нацрта закона о општем управном поступку

Радна група коју је формирао министар правде и државне управе израдила је радну верзију Нацрта закона о општем управном поступку.

Министарство позива грађане и стручну јавност да се упознају са радним текстом и да својим коментарима допринесу да Закон буде што квалитетнији.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: nenad.sarkocevic@mpravde.gov.rs или на адресу: Министарство правде и државне управе, Београд, Бирчанинова 6.

Нацрт закона о општем управном поступку – радна верзија

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Нацрт закона о општем управном поступку – образложење

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о општем управном поступку

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о општем управном поступку

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Програм јавне расправе о Нацрту закона о општем управном поступку

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку

Министарство правде и државне управе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, као и са образложењем за његово доношење.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Образложење - Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Радна верзија Закона о прекршајима

Радна група за израду радног текста Закона о прекршајима завршила је 16. октобра свој рад на изради радног текста Закона о прекршајима.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: marko.dragomanovic@mpravde.gov.rs

Радне верзије Закона о прекршајима

Величина: 0.94 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање