Одсек за буџет и аналитичко-планске послове

Одсек за буџет и аналитичко-планске послове обавља послове који се односе на:

планирање прихода и расхода Министарства, правосудних органа у делу средстава за запослене, изградњу и унапређење капиталних капацитета правосудних органа и њихово опремање и средстава потребних за покриће других расхода правосудних органа у складу са надлежношћу министарства (израда предлога финансијских планова, планова извршења буџета);

квалитативну анализу послова и организацију Mинистарства и правосудних органа са аспекта потребних средстава;

праћење и анализу наплате судских такси, предлагање стратегије развоја у финансирању правосуђа;

израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике;

израду плана реализације и праћење извршења буџетских средстава;

праћење и анализу утрошених средстава, праћење и анализу остварених програма индиректних корисника;

анализу позиција прихода и расхода индиректних буџетских корисника;

даје стручна мишљења и упутства и друге послове из делокруга Одсека.

Руководилац: Виолета Пешић