Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином

Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином обавља послове који се односе на:

-          спровођење поступка преузимања одузете имовине;

-          пријем и чување покретне имовине проистекле из кривичног дела;

-          спровођење поступка процене вредности покретне и непокретне имовине проистекле из кривичног дела;

-          старање о управљању одузетом или привремено одузетом имовином;

-          води одговарајуће евиденције покретне и непокретне имовине проистекле из кривичног дела;

-          кадровске послове, материјално-финансијске и друге послове који се односе на преузимање и управљање одузетом имовином.

У Сектору за преузимање и управљање одузетом имовином образују се следеће унутрашнје уже јединице: 

-        Одељење за преузимање одузете имовине

-        Одељење за управљање одузетом имовином

-        Одељење за опште и материјално-финансијске послове