Одсек за кадровске и аналитичке послове

Одсек за кадровске и аналитичке послове обавља послове:

израде кадровских планова у судовима и тужилаштвима;

послове вођења кадровске евиденције за запослене у правосудним органима;

послове припреме сагласности на текст правилника којим се уређује унутрашње уређење и систематизација радних места у судовима и јавним тужилаштвима и Државном правобранилаштву и израде кадровског плана;

обавља послове у вези са поступком предлагања кандидата за судије поротника Високом савету судства;

послове припреме одлуке о утврђивању потребног броја приправника у судовима и јавним тужилаштвима и примену прописа из области правосуђа указујући на потребу и правце нормативног уређења;

послове у вези припреме сагласности на утврђивање потребног броја заменика јавних тужилаца;

аналитичке и статистичко-евиденционе послове који се односе на организацију и рад правосудних органа, праћење рада судова и јавних тужилаштава и статистичко извештавање у погледу примене закона;

састављање годишњих извештаја о раду судова;

састављање извештаја о казненој политици судова, обавља и друге послове из делокруга Одсека.

Руководилац: Шеф Одсека Весна Ковачевић, 011 3620-638