Захтев за рехабилитационо обештећење

Корисници услуга: Грађани (рехабилитовано лице и деца рехабилитованог лица, а у случајевима прописаним Законом о рехабилитацији и брачни друг, родитељи, браћа и сестре, ванбрачни партнер рехабилитованог лица);

Надлежна служба: Одсек за остваривање права на накнаду штете;

Начин подношења захтева/молбе: Захтев за рехабилитационо обештећење са одговарајућом документацијом може се поднети Министарству правде непосредно или путем поште.

Услови/образложење: Комисија за рехабилитационо обештећење разматра захтеве и приложену документацију и доноси одговарајуће одлуке. Када Комисија донесе одлуку којом усвoји захтев за рехабилитационо обештећење предлаже и висину накнаде. Након доношења одлуке о усвајању захтева, Министарство подносиоцу захтева доставља Предлог споразума о рехабилитационом обештећењу са пропратним актом (у коме је прецизно наведено шта од документације треба доставити Министарству, ако постоји сагласност у вези споразума) и оставља рок у коме је потребно да се подносилац захтева изјасни да ли прихвата предложени споразум. Уколико Комисија донесе одлуку којом није усвојила захтев за рехабилитационо обештећење, подносиоцу  захтева се доставља образложен одговор са наведеним разлозима који су били опредељујући за доношење одлуке.

Документација:  Решење вишег суда о рехабилитацији снабдевено клаузулом правоснажности (оригинал или оверена копија од стране надлежног органа) и фотокопија личне карте.  Ако захтев за рехабилитационо обештећење подносе деца, брачни друг, родитељи, браћа, сестре и ванбрачни партнер потребно је поднети и оригинал или фотокопију извода из матичне књиге рођених односно венчаних и др.

Адреса: Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд

Рок за одговор:  Рок за доношење одлуке Комисије о захтеву за рехабилитационо обештећење је 90 дана од дана пријема уредног захтева и потребне документације.

Контрола рока: Ако захтев за рехабилитационо обештећење не буде усвојен или по њему Комисија за рехабилитационо обештећење не донесе одлуку у року од 90 дана од дана подношења захтева, подносилац захтева може код надлежног суда поднети тужбу за накнаду штете. Ако је постигнут споразум само у погледу дела захтева, тужба се може поднети у погледу остатка захтева. Тужба за накнаду штете не може се поднети по истеку рока од једне године од дана достављања одлуке о одбијању захтева или дана закључења споразума.

Правни оквир: Закон о рехабилитацији („Службени гласник РС“, број 92/11.)

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)