Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења из 2020. године

На основу члана 283. став 8. Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Решење Величина: 0.03 MB