Министарство правде Републике Србије
Испити > Испит за извршитеља

Пријава и потребна документација

Пријава за полагање испита за извршитеља подноси се на обрасцу који се преузима са интернет странице Министарства правде.

Пријава за испит за извршитеља

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Уз пријаву, кандидат за полагање испита подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

-          уверење о држављанству Републике Србије, 

-          извод из матичне књиге рођених,

-          диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године), 

-          потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима , са тачним описом послова извршења, односно правних послова које је кандидат обављао,

-          оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.